Про проєкт

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

Вашій увазі пропонуємо спеціалізований науково-аналітичний B2B проєкт «Технології та Інновації»

Історія медіагрупи «Технології та Інновації» сягає корінням 2011 року. Саме тоді в Києві був виданий перший фаховий журнал «Напої. Технології та Інновації». Від того часу багато що змінилося: медіагрупа змінила локацію і працює в м. Рівне, хоча й для всієї України. Команда «Технологій та Інновацій» заснувала багато інших проєктів, разом із якими успішно розвивається й перший журнал «Напої. Технології та Інновації», який аж до сьогодні об’єднує виробників якісних напоїв та пропагує новітні технології їх виготовлення.

Засновники медіагрупи «Технології та Інновації» – Катерина КОНЄВА та Надія ЯЩУК, почали розвивати низку інших журнальних спеціалізованих проєктів:

 • «Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації»;
 • «Горішник»;
 • «Ягідник»;
 • «Beer. Technologies and Innovations».

Кожного номера на сторінках цих видань публікується найновіша інформація, що стосується технологічного вдосконалення галузей садівництва, виноградарства, горіхівництва, ягідництва, виробництва напоїв та пивоваріння і популяризації якісної продукції.

Разом з тим, команда медіагрупи «Технології та Інновації» збирає сотні спеціалістів на галузевих конференціях та форумах. Щороку медіагрупа «Технології та Інновації» організовує та проводить у різних містах України науково-практичні конференції та форуми:

 • «Від землі – до готового продукту»;
 • «Ягідництво і переробка: технології та інновації»;
 • Міжнародний Форум пивоварів та рестораторів;
 • Міжнародний дегустаційний конкурс EAST EUROPEAN BEER AWARD.

Окрім того, у 2022 році запланована Міжнародна науково-практична конференція «Успішне виноградарство і виноробство» – проєкт медіагрупи «Технології та Інновації», який свого часу з великим успіхом проходив у м. Одеса. 

Команда медіагрупи «Технології та Інновації» не збирається зупинятися на досягнутому, об’єднуючи навколо своїх численних проєктів успішних людей, які прагнуть розвитку свого бізнесу і особистого вдосконалення, і які націлені не тільки на власний успіх, а й на розвиток і благополуччя своєї країни.

Журнали мають зручний формат 200×290 мм, повнокольорові лакові
обкладинки, обсяг 80-112 сторінок, повнокольорові. Тиражі – 3- 6 тисяч екземплярів. Загальний тираж за рік – понад 60 тис. примірників. Мова – українська, англійська (вибірково).

Аудиторія:

• власники, керівники і головні спеціалісти виноградарських, садівничих, переробних підприємств, підприємств з виробництва напоїв, – як великих, так і середніх та малих;
• представники органів влади, які мають вплив на вищезгадані галузі і можливість сприяти їх розвитку;
• керівники і провідні фахівці підприємств суміжних галузей – виробники саджанців, обладнання, техніки, інструментів, тари і упаковки, препаратів для захисту рослин, добрив та ін.
• науковці провідних профільних наукових установ України і зарубіжних країн.

Розповсюдження журналів – це передплата для читачів в Україні і за кордоном, розповсюдження з метою реклами на галузевих конференціях, семінарах, виставках в Україні і за її межами, а також адресна і рекламна розсилка в паперовому і електронному вигляді для садівничих господарств і переробних підприємств та підприємств по виробництву напоїв. Адресно журнал доставляється категорійним менеджерам торгових мереж України і ближнього зарубіжжя.

Шановні панове! Ми реалізуємо проєкти комплексних довготривалих піар-кампаній для виноградарських і виноробних компаній, а також технологічних підприємств, що включають розміщення новин на порталі techdrinks.info, в соціальних мережах, у е-газеті, публікацію статей не рекламного характеру на порталі, розміщення банерів і оголошень. Єднаймо зусилля заради досягнення найкращого результату у вашому
бізнесі!

Медіа-група «Технології та Інновації» готова допомагати вам у всіх
ваших починаннях!

З повагою,
Катерина Конєва, Надія Ящук,
засновники медіа-групи «Технології та Інновації».

До відома:

Назва, концепція, зміст і дизайн журналу «Напої. Технології та Інновації» є інтелектуальною власністю засновників і охороняється Законом «Про авторське право». За зміст рекламних оголошень редакція відповідальності не несе. Думка редакції може не збігатися з точкою зору авторів публікацій. Передрук тільки з дозволу редакції.

Засновники: Конєва К.В., Ящук Н.І.
Свідоцтво про реєстрацію:
серія КВ № 17376-6146Р від 21.01.2011.

О проекте

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вашему вниманию предлагаем специализированный научно-аналитический B2B проект «Технологии и Инновации»

История медиагруппы «Технологии и Инновации» уходит корнями в 2011 год. Именно тогда в Киеве был издан первый профессиональный журнал «Напитки. Технологии и Инновации». С тех пор многое изменилось: медиагруппа изменила локацию и работает в. Ровно, хотя и для всей Украины. Команда «Технологий и Инноваций» учредила много других проектов, вместе с которыми успешно развивается и первый журнал «Напитки. Технологии и Инновации», который до сегодня объединяет производителей качественных напитков и пропагандирует новейшие технологии их изготовления.

Учредители медиагруппы «Технологии и Инновации» – Екатерина КОНЕВА и Надежда ЯЩУК – начали развивать ряд других журнальных специализированных проектов:

 • «Садоводство и виноградарство. Технологии и Инновации»;
 • «Орешник»;
 • «Ягодник»;
 • «Beer. Technologies and Innovations».

В каждом номере на страницах этих изданий публикуется самая новая информация, касающаяся технологического совершенствования отраслей садоводства, виноградарства, ореховодства, ягодоводства, производства напитков и пивоварения и популяризации качественной продукции.

Команда медиагруппы «Технологии и Инновации» собирает сотни специалистов на отраслевых конференциях и форумах. Ежегодно медиагруппа «Технологии и Инновации» организует и проводит в разных городах Украины научно-практические конференции и форумы:

 • «От земли – до готового продукта»;
 • «Ягодоводство и переработка: технологии и инновации»;
 • Международный Форум пивоваров и рестораторов;
 • Международный дегустационный конкурс EAST EUROPEAN BEER AWARD.

Кроме того, в 2022 году запланирована Международная научно-практическая конференция «Успешное виноградарство и виноделие» – проект медиагруппы «Технологии и Инновации», которая в свое время с большим успехом проходила в г. Одесса.

Команда медиагруппы «Технологии и Инновации» не собирается останавливаться на достигнутом, объединяя вокруг своих многочисленных проектов успешных людей, стремящихся к развитию своего бизнеса и личного совершенствования, и которые нацелены не только на собственный успех, но и на развитие и благополучие своей страны.

Журналы имеют удобный формат 200 × 290 мм, полноцветные лаковые обложки, объем 80-112 страниц, полноцветные. Тиражи – 3-6 тысяч экземпляров. Общий тираж за год – более 60 тыс. экземпляров. Язык – украинский, английский (выборочно).

Аудитория:

 • владельцы, руководители и главные специалисты виноградарских, садоводческих, перерабатывающих предприятий, предприятий по производству напитков – как крупных, так и средних и малых;
 • представители органов власти, которые имеют влияние на вышеупомянутые отрасли и возможность способствовать их развитию;
 • руководители и ведущие специалисты предприятий смежных отраслей – производители саженцев, оборудования, техники, инструментов, тары и упаковки, препаратов для защиты растений, удобрений и др.
 • ученые ведущих профильных научных учреждений Украины и зарубежных стран.

Распространение журналов – это подписка для читателей в Украине и за рубежом, распространение в целях рекламы на отраслевых конференциях, семинарах, выставках в Украине и за ее пределами, а также адресная и рекламная рассылка в бумажном и электронном виде садоводческим, виноградарским хозяйствам и перерабатывающим предприятиям и предприятиям по производству напитков. Адресно журнал доставляется категорийным менеджерам торговых сетей Украины и ближнего зарубежья.

Уважаемые господа! Мы реализуем проекты комплексных долгосрочных пиар-кампаний для виноградарских и винодельческих компаний, а также технологических предприятий, включающие размещение новостей на сайте techdrinks.info, в социальных сетях, в электронной газете, публикацию статей не рекламного характера на сайте, размещение баннеров и объявлений. Давайте объединять усилия ради достижения наилучшего результата в вашем бизнесе!

Медиагруппа «Технологии и Инновации» готова помогать вам во всех ваших начинаниях!

С уважением,

Екатерина Конева, Надежда Ящук,

учредители медиа-группы «Технологии и Инновации».

К сведению:

Название, концепция, содержание и дизайн журнала «Напитки. Технологии и Инновации» является интеллектуальной собственностью учредителей и охраняется Законом «Об авторском праве». За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Перепечатка только с разрешения редакции.

Учредители: Конева Е.В., Ящук Н.И.
Свидетельство о регистрации:
серия КВ № 17376-6146Р от 21.01.2011.