Про журнал

Напої. Технології та Інновації

Шановні партнери!

Журнал «Напої. Технології та Інновації» це міжнародне спеціалізоване науково-аналітичне видання, рекомендоване фахівцям із виноградарства, виноробства, виробництва інших напоїв, а також суміжних галузей промисловості в Україні, Молдові, Грузії, Азербайджані та інших країнах східної Європи.

Представлений конкретними прикладами передового досвіду компаній у галузі напоїв, містить інформацію про новітні технології, обладнання, допоміжні матеріали, що використовуються у виробництві напоїв у світі, а також про сучасні маркетингові прийоми.

Журнал «Напої. Технології та Інновації» – це введення в світ виробництва напоїв, де панують найсучасніші технології. Це – екскурс у творчість майстрів з великої букви і знайомство з кращими світовими зразками вин, коньяків, медових та плодово-ягідних напоїв. Це – акцент на високій якості продукції.

Водночас, «Напої. Технології та Інновації» орієнтований і на «просунутих» споживачів, спільно з якими розвиває культуру споживання напоїв, створених на натуральній основі.

Мета видання: Рекламуючи вино як мистецтво, сприяти піднесенню сучасного виноробства, утвердженню України як виноробної країни.

Слоган видання: Від землі – до бокалу, від саджанця – до полиці магазину

Виходить з 2011 року.

Тематичні рубрики:

  • Виноградарство
  • Виноробство
  • Виробництво напоїв (дистиляти, фруктово-ягідні, медові напої тощо)
  • Торгівля, маркетинг і експорт

Технічні характеристики журналу:

Формат – 200×290 мм (А4), повнокольорові лакові обкладинки

Обсяг – 80-100 сторінок, повнокольоровий

Періодичність – 4 рази на рік

Мова – українська, російська, англійська (вибірково)

Тираж – 6000 примірників

Розповсюдження:

У друкованій та електронній версіях, через передплату, адресну та рекламну доставку в паперовому та електронному вигляді, для компаній, що виробляють напої в Україні, Молдові, Грузії, Азербайджані та інших країнах східної Європи.

А також завдяки активній роботі представників видання на міжнародних торговельних виставках у Європі та світі, участі у тематичних конференціях, симпозіумах, семінарах та інших спеціалізованих заходах в Україні та за кордоном.

Тематичні міжнародні конференції, які організовує медіагрупа «Технології та Інновації», з року в рік збирають рекордну кількість відвідувачів. Учасники цих заходів – успішні в різних галузях бізнесмени – становлять потужну аудиторію читачів журналу.

З питань розміщення реклами у друкованих журналах і на порталі http://techdrinks.info/ звертайтесь:

Анна Панкратенкова, тел.: +38 097 759 25 83, +38 095 607 09 04, reklama.nti@gmail.com

Лариса Товкач, тел.+38 097 968 95 16, sad.nti@ukr.net

Ірина Калюжна, тел.: +38 096 458 76 82, reklama.nti@ukr.net

Альона Данчук, тел.: +38 097 528 36 46, sad2017@ukr.net

Правила звірки інтерв’ю

Інтерв’ю – один з основних жанрів, у яких працює наша редакція. Щоб процес звірки інтерв’ю був ефективним, ми сформулювали кілька простих правил.

Для чого потрібна звірка?

1. Щоб виправити фактологічні помилки і неточності. Буває, що в розмові людина висловилася не зовсім точно, помилилася в цифрах чи фактах. Звірка – шанс виправити помилки.
2. Щоб уникнути ситуацій, коли журналіст неправильно зрозумів ваші слова і, відповідно, неправильно передав їх у тексті.

Що не слід робити під час звірки інтерв’ю?

1. Змінювати стилістику тексту, переписуючи його на свій манер. Роботу над формою на себе повністю бере редакція. Існує редакційний стиль, у якому пишуться всі наші тексти, в тому числі інтерв’ю.


2. Респондент не може видаляти свої слова, сказані під час інтерв’ю. Якщо він допустив неточність – то може її виправити. Або уточнити, що він мав на увазі.

3. Під час звірки респондент не може змінювати або видаляти питання журналіста.

Якщо респондент зволікає з вичиткою тексту протягом більш ніж 5 днів, редакція залишає за собою право публікувати його без правок.

Уважаемые партнеры

Журнал «Напитки. Технологии и Инновации» – это международное специализированное научно-аналитическое издание, рекомендованное специалистам по виноградарству, виноделию, производству других напитков, а также смежных отраслей промышленности в Украине, Молдове, Грузии, Азербайджане и других странах Восточной Европы.

Представлен конкретными примерами передового опыта компаний в области напитков, содержит информацию о новейших технологиях, оборудовании, вспомогательных материалах, используемых в производстве напитков в мире, а также о современных маркетинговых приемах.

Журнал «Напитки. Технологии и Инновации» – это введение в мир производства напитков, где царят самые современные технологии. Это – экскурс в творчество мастеров с большой буквы и знакомство с лучшими мировыми образцами вин, коньяков, медовых и плодово-ягодных напитков. Это – акцент на высоком качестве продукции.

В то же время, «Напитки. Технологии и Инновации» ориентирован и на «продвинутых» потребителей, совместно с которыми развивает культуру потребления напитков, созданных на натуральной основе.

Цель издания: Рекламируя вино как искусство, способствовать росту современного виноделия, утверждению Украины как винодельческой страны.

Слоган издания: От земли – до бокала, от саженца – до полки магазина

Издается с 2011 года.

Тематические рубрики:

  • Виноградарство
  • Виноделие
  • Производство напитков (дистилляты, фруктово-ягодные, медовые напитки и т.п.)
  • Торговля, маркетинг и экспорт

Технические характеристики журнала:

Формат – 200 × 290 мм (А4), полноцветные лаковые обложки

Объем – 80-100 страниц, полноцветная печать

Периодичность – 4 раза в год

Язык – украинский, русский, английский (выборочно)

Тираж – 6000 экземпляров

Распространение:

В печатной и электронной версиях, через подписку, адресную и рекламную доставку в бумажном и электронном виде, для компаний, производящих напитки в Украине, Молдове, Грузии, Азербайджане и других странах Восточной Европы.

А также благодаря активной работе представителей издания на международных торговых выставках в Европе и мире, участию в тематических конференциях, симпозиумах, семинарах и других специализированных мероприятиях в Украине и за рубежом.

Тематические международные конференции, которые организует медиагруппа «Технологии и Инновации», из года в год собирают рекордное количество посетителей. Участники этих мероприятий – успешные в разных отраслях бизнесмены – составляют большую аудиторию читателей журнала.

По вопросам размещения рекламы в печатных журналах и на сайте http://techdrinks.info/ обращайтесь:

Анна Панкратенкова, тел.: +38 097 759 25 83, +38 095 607 09 04, reklama.nti@gmail.com

Лариса Товкач, тел.+38 097 968 95 16, sad.nti@ukr.net

Ирина Калюжная, тел.: +38 096 458 76 82, reklama.nti@ukr.net

Алена Данчук, тел.: +38 097 528 36 46, sad2017@ukr.net

Правила сверки интервью

Интервью – один из основных жанров, в которых работает наша редакция. Чтобы процесс сверки интервью был эффективным, мы сформулировали несколько простых правил.

Для чего нужна сверка?

1. Чтобы исправить фактологические ошибки и неточности. Бывает, что в разговоре человек высказался не совсем точно, ошибся в цифрах или фактах. Сверка – шанс исправить ошибки.

2. Чтобы избежать ситуаций, когда журналист неправильно понял ваши слова и, соответственно, неправильно передал в тексте.

Что не следует делать во время сверки интервью?

1. Менять стилистику текста, переписывая его на свой манер. Работу над формой на себя полностью берет редакция. Существует редакционный стиль, в котором пишутся все наши тексты, в том числе интервью.

2. Респондент не может удалять свои слова, сказанные во время интервью. Если он допустил неточность – то может ее исправить. Или уточнить, что он имел в виду.

3. При сверке респондент не может изменять или удалять вопрос журналиста.

Если респондент медлит с вычиткой текста в течение более чем 5 дней, редакция оставляет за собой право публиковать его без правок.